องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

สำนักปลัด

   
  นายสรสิทธิ์  สิทธิเวช  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
   
   นางสาวอาภาพร  ศรีโกตะเพ็ชร  
  รองปลัด อบต.โคกสนวน  
   
  นางนิรมล  พลเดช  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
 
นางสาวฐานิตา  กัลโยธิน นายอาวุธ  พึ่งโคกสูง นายวิรัตน์  ดวงศรี
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายอภิวัฒน์  กองทรัพย์ นางทิมาพร  พันงาม นายจำเนียร  แก้วประสงค์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรระเทาสาธารณภัย พนักงานอัตราจ้าง พนักงานอัตราจ้าง
 
นายประกอบ  แคล้วกลาง นายสุบิน  ฉิมมาลี  
พนักงานอัตราจ้าง พนักงานอัตราจ้าง