องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

  ตั้งด่านเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมต่อต้านการทุจริต
  โครงการซ๋อมแซม/ปรับปรุง หรือปรับสภาพสภาพแวดล้อมที่...
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้