องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

คณะผู้บริหาร

   
  นายสีทัด  ดวงศรี  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
 
นายอิสระ  กิ่งนนท์ นายพิสิทธิ์  ฉิมมาลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   
   
  นางสาววิดาวรรณ  เติมงาน  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล