องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

สภา อบต.

   
  นายสวัสดิ์  สีดา  
  ประธานสภา  
   
  นายอุดม  ทองทา  
  รองประธานสภา  
   
  นางสรสิทธิ์  สิทธิเวช  
  เลขานุการสภา  
 

 นางบัวลอย  ดวงเพชร
นายสมนึก  ใจศิลป์
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


 
นายธนพล  ฉิมมาลี

นายพิสิทธิ์  ฉิมมาลี
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
 

 นายเฉลิมพร  ฉิมมาลี
นายสวัสดิ์  สีดา
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
 
 
นางสาวลออง  ฉิมมาลี
 -ว่าง-
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
 

นายธนากร  เสามั่น
นายลันดอน  กิ่งนนท์
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


 นางประกอบ  กิ่งนนท์
นายวิชัย  วรครุฑ
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

นางสุภาพร  แก้วสุข
 นายสุทร  สีดา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
 
 
นางมะลิวรรณ  คุชิตา
นายอุดม  ทองทา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8