องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายสรสิทธิ์  สิทธิเวช 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   
  นางสาวอาภาพร  ศรีโกตะเพ็ชร  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นางนิรมล  พลเดช นายวันชัย  หวังผล นายสหพันธ์  อะรัญ
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอาภาพร  ศรีโกตะเพ็ชร
นางสาวอาภาพร  ศรีโกตะเพ็ชร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม