องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

  อาจารย์ ดร. เชาวลิต สิมสวย มาให้ความรู้ในการดำเนิน...
  คณะบริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราช...
  โครงการ ศูนย์เด็กปลอดโรค