องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

กองสวัสดิการสังคม

   
  นางสาวอาภาพร  ศรีโกตะเพ็ชร  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม     
   นางประไพศรี   พัฒนประเทศ  
  นักพัฒนาชุมชน