องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563

สำนักปลัด

นายสัมพันธ์   เลิศประดับพร
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-879-9189
   
   นางสาวอาภาพร  ศรีโกตะเพ็ชร  
  รองปลัด อบต.โคกสนวน  

โทร.087-096-8604
 
 
  นางสาวเตือนใจ   ยืนยงชาติ  
  หัวหน้าสำนักปลัด  

โทร.086-842-6710
 
นางสาวฐานิตา  กัลโยธิน นายอาวุธ  พึ่งโคกสูง นายวิรัตน์  ดวงศรี
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.095-894-2263 โทร.087-054-6491 โทร.098-516-8429นายอภิวัฒน์  กองทรัพย์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรระเทาสาธารณภัย

โทร.085-769-5711

นายจำเนียร แก้วประสงค์ นายประกอบ แคล้วกลาง นายสุบิน ฉิมมาลี
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.0880-039-9812 โทร.084-897-9853 โทร.085-765-8100นางทิมาพร พันงาม

พนักงานจ้างทั่วไป

โทร.084-830-8743