องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koksanuan.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำร้องทั่วไป [ 18 ม.ค. 2565 ]120
2 แบบลงทะเบียนขอรับการช่วยความช่วยเหลืของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง) [ 28 พ.ค. 2564 ]158
3 ใบสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสนวน [ 1 ก.พ. 2564 ]197
4 แบบรับคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ) [ 4 ม.ค. 2564 ]192
5 แบบรับคำขอรับการสงเคราะห์ (ผู้ป่วยเอดส์) [ 4 ม.ค. 2564 ]187
6 คำร้องเรียน /ร้องทุกข์ (ต้านการทุจริต) [ 24 ธ.ค. 2563 ]187
7 ใบต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง [ 7 ต.ค. 2563 ]192
8 ใบอนุญาตก่อสร้าง [ 7 ต.ค. 2563 ]201
9 หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน [ 7 ต.ค. 2563 ]207
10 แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร01 ) [ 1 ต.ค. 2563 ]188
11 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) [ 1 ต.ค. 2563 ]193